ETYKA WYDAWNICZA

Wydawnictwo Exemplum stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej stosując się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

oraz stosuje procedurę recenzji zalecaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikacje zgłoszone do wydawnictwa są weryfikowane pod kątem zasad etyki wydawniczej zgodnie z posiadaną wiedzą i przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi antyplagiatowych.

 

Obowiązki Wydawnictwa:

 1. przestrzeganie obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami,
 2. obiektywna i merytoryczna ocena zgłaszanych tekstów na podstawie opinii zawartych w recenzjach naukowych,
 3. zachowanie tajemnicy wydawniczej,
 4. przeciwdziałanie konfliktom interesów autorów, redaktorów i tłumaczy.
 5. współpraca z komitetami redakcyjnymi czasopism przy wyborze redaktorów i recenzentów czasopism spośród naukowców z poszczególnych dyscyplin, charakteryzujących się znaczącym dorobkiem naukowym i wysokim wskaźnikiem Hirscha, a także osób mające wieloletnie i bogate doświadczenie wydawnicze.

 

Obowiązki Redaktorów:

 1. decydowanie, które nadesłane do Wydawnictwa materiały zostaną opublikowane, stosując kryterium: wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia tematu oraz logiczności wywodu.
 2. w przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor zobowiązany jest wycofać tekst z publikacji.

 

Wydawnictwo zachowuje prawo do wycofania publikacji po jej wydaniu, jeżeli pojawią się dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach), lub praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

 

Obowiązki Autora:

 1. zapewnienie rzetelności i oryginalności przedstawionych w publikacji wyników badań,
 2. umożliwienie identyfikacji źródeł cytowanych w pracy badań,
 3. pozyskanie praw do zamieszczenia w publikacji wszystkich praw trzecich w tym do ilustracji, tabel, grafów, cytatów itp.
 4. w przypadku publikacji wielu autorów, ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie oraz przeciwdziałanie przypadkom nierzetelności naukowej,
 5. załączenie do pracy bibliografii, uwzględniającej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w tekście,
 6. niezwłoczne poprawienie wszystkich błędów merytorycznych w tekście, wskazanych przez redaktora, bądź odkrytych przez autora już po publikacji pracy.
 7. Autorzy powinni przestrzegać zasad określonych w Deklaracji Helsińskiej Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (www.wma.net).
  Manuskrypt powinien zawierać oświadczenie, że praca została zatwierdzona przez odpowiednie instytucjonalne komisje recenzyjne lub komisje etyczne oraz że wszyscy uczestnicy badania wyrazili świadomą zgodę.
  Nie publikuj informacji umożliwiających identyfikację, w tym imion i nazwisk pacjentów, ich inicjałów czy numerów szpitali.
  Wrażliwe populacje (dzieci) wymagają szczególnej ochrony podczas badań.
  Naukowcy muszą rozważyć dodatkowe kwestie etyczne wynikające z pracy z osobami potencjalnie bezbronnymi. W przypadkach, gdy w badaniu biorą udział potencjalnie wrażliwe grupy społeczne, takie jak dzieci, osoby starsze lub dorośli z trudnościami w uczeniu się, należy dołożyć starań, aby zapewnić dobrowolną świadomą zgodę aktywnie wyrażaną przez uczestników lub ich przedstawicieli prawnych.
  Świadoma zgoda wymaga, aby pacjent, który może zostać zidentyfikowany w związku z umieszczonymi w artykule danymi, zapoznał się z jego treścią. Autorzy zobowiązani są wyjawić pacjentom, że informacje, które mogłyby umożliwić ich identyfikację, będą dostępne w internecie i że artykuł może być wykorzystany w całości lub w części również w innych publikacjach Medical Communications Sp. z o.o. (w postaci drukowanej, w formatach cyfrowych i w dowolnych innych formatach) lub innych wydawców – licencjobiorców, w tym również w edycjach obcojęzycznych.
 8. Badania doświadczalne na zwierzętach należy prowadzić zgodnie z zasadami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, która ustanawia środki ochrony zwierząt zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych oraz określa zasady postępowania.

 

Obowiązki Recenzenta:

 1. upewnienie się, że między Recenzentem a Autorem recenzowanej publikacji nie zachodzi konflikt interesów.
 2. terminowe wykonanie zleconej recenzji,
 3. zachowanie poufności,
 4. obiektywna ocena przedłożonej pracy poparta odpowiednią argumentacją,
 5. niezwłoczne zgłoszenie Wydawnictwu fragmentów tekstu, co do których zachodzi podejrzenie nierzetelności naukowej oraz wskazanie na podobieństwo do innych prac noszące znamiona plagiatu.

 

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by przeciwdziałać niedopuszczalnym praktykom publikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. powielonej publikacji,
 2. plagiatu,
 3. sfabrykowania danych
 4. autorstwa widmo.