ETYKA WYDAWNICZA

Wydawnictwo Exemplum stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej stosując się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

oraz stosuje procedurę recenzji zalecaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikacje zgłoszone do wydawnictwa są weryfikowane pod kątem zasad etyki wydawniczej zgodnie z posiadaną wiedzą i przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi antyplagiatowych.

 

Obowiązki Wydawnictwa:

 1. przestrzeganie obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami,
 2. obiektywna i merytoryczna ocena zgłaszanych tekstów na podstawie opinii zawartych w recenzjach naukowych,
 3. zachowanie tajemnicy wydawniczej,
 4. przeciwdziałanie konfliktom interesów autorów, redaktorów i tłumaczy.

 

Obowiązki Redaktorów:

 1. decydowanie, które nadesłane do Wydawnictwa materiały zostaną opublikowane, stosując kryterium: wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia tematu oraz logiczności wywodu.
 2. w przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor zobowiązany jest wycofać tekst z publikacji.

 

Wydawnictwo zachowuje prawo do wycofania publikacji po jej wydaniu, jeżeli pojawią się dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach), lub praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

 

Obowiązki Autora:

 1. zapewnienie rzetelności i oryginalności przedstawionych w publikacji wyników badań,
 2. umożliwienie identyfikacji źródeł cytowanych w pracy badań,
 3. pozyskanie praw do zamieszczenia w publikacji wszystkich praw trzecich w tym do ilustracji, tabel, grafów, cytatów itp.
 4. w przypadku publikacji wielu autorów, ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie oraz przeciwdziałanie przypadkom nierzetelności naukowej,
 5. załączenie do pracy bibliografii, uwzględniającej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w tekście,
 6. niezwłoczne poprawienie wszystkich błędów merytorycznych w tekście, wskazanych przez redaktora, bądź odkrytych przez autora już po publikacji pracy.

 

Obowiązki Recenzenta:

 1. upewnienie się, że między Recenzentem a Autorem recenzowanej publikacji nie zachodzi konflikt interesów.
 2. terminowe wykonanie zleconej recenzji,
 3. zachowanie poufności,
 4. obiektywna ocena przedłożonej pracy poparta odpowiednią argumentacją,
 5. niezwłoczne zgłoszenie Wydawnictwu fragmentów tekstu, co do których zachodzi podejrzenie nierzetelności naukowej oraz wskazanie na podobieństwo do innych prac noszące znamiona plagiatu.

 

 

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by przeciwdziałać niedopuszczalnym praktykom publikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. powielonej publikacji,
 2. plagiatu,
 3. sfabrykowania danych
 4. autorstwa widmo.