PROCEDURA RECENZJI WYDAWNICZEJ MONOGRAFII LUB PUBLIKACJI ZBIOROWEJ

 

 

1. Procedura recenzji jest dwustopniowa.

2. Kolegium Redakcyjne po zapoznaniu się z treścią monografii naukowej/publikacji zbiorowej i uprzednim sprawdzeniu w programie antyplagiatowym, podejmuje decyzję o jej odrzuceniu lub przekazaniu do recenzowania.

3. W przypadku odrzucenia monografii autorzy zostają niezwłocznie zawiadomieni o decyzji Kolegium.

4. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny materiał kierowany jest do recenzji naukowej.

5. Recenzja dokonywana jest niezależnie przez dwóch ekspertów z danej dziedziny naukowej posiadających minimum tytuł doktora habilitowanego.

6. Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom.

7. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia do opublikowania lub odrzucenia  monografii naukowej/publikacji zbiorowej.

8. Dwie negatywne decyzje dyskwalifikują monografię naukową/publikację zbiorową z dalszych prac wydawniczych.

9. Dwie pozytywne decyzje kwalifikują monografię naukową/publikację zbiorową do dalszych prac wydawniczych.

10. W przypadku otrzymania pozytywnej i negatywnej recenzji Kolegium Redakcyjne zwraca się z prośbą o recenzję do trzeciego recenzenta. Na podstawie pisemnej odpowiedzi autora na uwagi zawarte w negatywnej recenzji oraz na podstawie trzeciej recenzji Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z monografią naukową/publikacją zbiorową.

11. Autor zostaje powiadomiony o wyniku procesu recenzyjnego poprzez podanie dokładnych uwag dotyczącyh publikacji.

12. Autor ma prawo odwołać się od decycji redakcyjnej i przekazać uwagi, które zostają rozpatrzone przez Komitet Redakcyjny.

13. Wydawnictwo Exemplum podejmuje starania, aby prace nie były przykładem niewłaściwych praktyk w nauce i ma prawo żądać stosownych oświadczeń od autorów na ten temat oraz dokonywać kontroli manuskryptów programami antyplagiatowymi.

14. W przypadku wykrycia niewłaściwych praktyk Wydawnictwo oświadcza, że niezwłocznie przekaże informacje o tych praktykach do stosownych instytucji naukowych, a także zawiadomi odpowiednie organy ścigania.