Procedura wydawnicza

1. Tekst trafia do Redaktora Naczelnego, który ocenia pracę pod kątem jej wartości merytorycznej, nowatorskiego ujęcia tematu i poprawności logicznej wywodu. Redaktor Naczelny ma prawo nie przyjąć tekstu, jeśli nie spełnia przyjętych założeń.

2. Redaktor Naczelny przekazuje tekst członkom Kolegium Redakcyjnego i prosi o opinię.

3. W przypadku pozytywnej opinii Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego oraz po wstępnej weryfikacji edytorskiej, także sprawdzeniu programem antyplagiatowym, tekst kierowany jest do recenzji przeprowadzonej przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych. W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.

4. Wydawnictwo w porozumieniu z Autorem ustala sposób, termin i formę wydania publikacji, decydując o strategii promocji, dystrybucji i upowszechniania treści publikacji.

5. Autor przekazuje ostateczną wersję pracy (po recenzji, z kompletem praw autorskich), opracowaną zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie i rozpoczyna się faza produkcyjna.